Call To Action: Stop Poverty!


Ang kahirapan ay isang anyo ng karahasan. Nagdudulot ito ng labis na kahihiyan at inaalisan nito ng boses ang mga tao. Winawasak nito ang mga buhay. Nguni’t hindi tiyak na mangyayari ang ang kahirapan. Tulad ng pang-aalipin o diskriminasyon, kayang daigin ito.

Nilalabanan ng mga taong patuloy na nabubuhay sa kahirapan ang mga kawalang-katarungan nito sa hindi mabilang na paraan. Kung kakaharapin natin ang mga hamong dumarating sa mundo ngayon, kakailanganin natin ng kanilang talino at lakas ng loob.

Ngayon, ang mga taong nakakaramdam ng pagsasantabi ay pinaririnig na sa atin ang kanilang boses at nagsisikilos na. Sumasama sa kanila ang iba upang makabuo ng isang mapayapang mundo na walang sinumang maiiwanan.

“Saanman na pinapatawan ang kalalakihan at kababaihan na mabuhay sa matinding kahirapan, may mga inaabusong karapatan. Ang magsama-sama upang masiguro na igagalang ang mga karapatang ito ay ang ating mahalagang tungkulin.” – Padre Joseph Wresinski

Sumali (Join) #StopPoverty Campaign


Poverty is a form of violence. It leads to humiliation and it silences people. It destroys lives. But poverty is not inevitable. Like slavery or discrimination, it can be overcome. Those who endure poverty resist its injustice in countless ways. If we are to confront the challenges facing the world today, we need their intelligence and courage. Today, people who feel outcast are making themselves heard and are taking action. Others are joining them to build a peaceful world where no one is left behind.

“Wherever men and women are condemned to live in extreme poverty, human rights are violated. To come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty.” – Father Joseph Wresinski

Filipino translation by Mae Ann Hao – Reginaldo, an ATD volunteer.